Doporučené hodnoty dle standardu stavební biologie

Přehled fyzikálních, chemických, biologických, klimatických a dalších rizikových faktorů, které jsou v obytném prostředí, na pracovištích a pozemcích odborně měřeny, zkoumány, hodnoceny a písemně zaznamenány (s uvedením naměřených hodnot, měřících přístrojů a analytických metod). Při zjištění abnormalit jsou navržena vhodná sanační opatření.
Každý bod standardu popisuje biologicky důležité vlivy vnitřního prostředí. Předmětem měření stavební biologie je jejich profesionální posouzení, minimalizace a omezení v individuálně realizovatelném rámci. Cílem je vytvořit zdravé, neznečištěné, přírodě-blízké životní prostředí při respektování všech bodů standardu a diagnostických možností. Při měření, hodnocení a sanaci stojí v popředí stavebně-biologické zkušenosti, prevence a dosažitelnost podporovaná vědeckými poznatky. Je žádoucí principiálně snižovat každé riziko.
Tento standard je od roku 1992 základem pro stavebně-biologické měření. Sdružení stavební biologie (Verband Baubiologie) používá standard s jeho doporučenými hodnotami a podmínkami jako základ své práce.

Související příspěvky